Synthesizer Firmware Updates

EPROMs & Sound ROMs

Synthesizer Firmware Updates

AKAI

Akai AX60 v1.2 EPROM Firmware.zip

Akai MPC 3000 ROMs.zip

Akai MPC 60 EPROM Firmware (v2.12).zip

Akai S1000 (v4.4) EPROM Firmware.zip

Akai S612 EPROM Firmware (v1.0).zip

Akai S900 ROMs v1.2a.zip

Akai VX600 v1.2 EPROM Firmware.zip

Alesis

Alesis HR16 OS and Sound EPROM Firmware.zip

Alesis MIDIVerb 3 v100 EPROM Firmware.zip

Alesis MIDIVerb 4 v103 EPROM Firmware.zip

Alesis Midiverb IV Firmware v1.04.zip

Alesis SR16 (v1.04) Firmware Sound ROMs.zip

Alesis MMT8 EPROM Firmware v110 (27c256).zip

Alesis QuadraVerb+ Firmware v2.00.zip

Alesis QuadraVerb+ Firmware v2.01.zip

Alesis QuadraVerb+ Firmware v2.03.zip

Alesis QuadraVerb Firmware v1.03.zip

Alesis QuadraVerb Firmware v1.07.zip

Alesis QuadraVerb GT Firmware v1.00.zip

Alesis QuadraVerb GT Firmware v1.03.zip

Alesis SR16 (v1.04) Firmware Sound ROMs.zip

ART

ART alpha2 se EPROM Firmware v103 (27c1001).zip

Banana

Banana MIDI Firmware 1.1.zip

Banana MIDI Firmware A with asm.zip

Behringer

Behringer FCB1010 Firmware V2 4 1B.zip

Casio

Casio CZ 101 EPROM Firmware.zip

Casio CZ 230S EPROM Firmware.zip

Casio HT 6000 EPROM Firmware.zip

Casio RZ 1 Stock PCM ROMs.zip

DigiDrums

DigiDrums Sound ROMs.zip

Digitech

DigiTech RP20 Firmware v1.1504.zip

Digitech Studio 400 Firmware V2.01.zip

Drumware

Drumware Sound ROMs.zip

EMU

EMU Emulator III v2 EPROM Firmware.zip

EMU ESI 2000 & 4000 v3.02 Firmware (HI rom only).zip

EMU Drumulator OS EPROM Firmware (v3.0).zip

EMU Emulator Boot ROMs.zip

EMU Emulator II Diagnostic EPROM Firmware.zip

EMU Emulator II HD SCSI EPROM Firmware.zip

EMU Emulator II Main and Scanner EPROM Firmware.zip

EMU SP12 Turbo EPROM Firmware (v2.6).zip

Ensoniq

Ensoniq ASR 10 (v1.5b) Firmware.zip

Ensoniq ASR X (v2.67) Firmware ROMs [bin and hex].zip

Ensoniq AWP 5000 piano EPROM Firmware (Upper Lower).zip

Ensoniq DP Pro EPROM Firmware (v1.00).zip

Ensoniq DP Pro EPROM Firmware (v1.10).zip

Ensoniq DP2 EPROM Firmware (v1.00).zip

Ensoniq DP4 EPROM Firmware (v1.06).zip

Ensoniq DP4 EPROM Firmware (v1.15).zip

Ensoniq EPS Firmware.zip

Ensoniq ESQm EPROM Firmware (v1.2).zip

Ensoniq KT76 (OS extra ROMs).zip

Ensoniq Mirage EPROM Firmware.zip

Ensoniq MR Rack (v1.50) Firmware extra ROMs.zip

Ensoniq MR61 (v2.10) Firmware extra ROM.zip

Ensoniq SQ1 Firmware extra ROMs.zip

Ensoniq SQ80 (OS, KPC, sound ROMs).zip

Ensoniq SQR (SQ rack) (v1.02) Firmware.zip

Ensoniq VFX (v2.10b) Firmware extra ROMs.zip

Ensoniq VFX SD (v2.00) OS and KPC (v2.33) ROMs.zip

Eventide

Eventide H3000.zip

Fairlight

Fairlight CMI IIx Roms.zip

Frontier Design

Frontier Design Tango (20 bit) v2.43r1 Firmware.zip

Jomox

Jomox XBase09 Firmware v2.09.zip

Kawai

Kawai K3 and K3m waveform and program ROMs.zip

Kawai SX 240 ROM Firmware Binary.zip

Kawai SX210 Firmware ROM (2P25A).zip

Kawai SX210 Firmware ROM (Version A).zip

Kawai SX 240 TAUNTEK FIRMWARE.zip

Korg

Korg DSS 1 Firmware.zip

Korg Electribe ES 1 (MK1) Firmware v1.04.zip

Korg Electribe ES 1 (MK2) Firmware v1.00.zip

Korg M1 Rev 1.9 Firmware.zip

Korg MEX 8000 Memory Expander EPROM Firmware.zip

Korg Poly 800 EPROM Firmware.zip

Korg Prophecy v2.0 Firmware.zip

Korg Wavestation & EX Firmware v3.19 (last release).zip

Korg Wavestation AD v1.25 EPROM Firmware.zip

Kurzweil

Kurzweil K1000 Pro1 512 ROMs 1.zip

Kurzweil K1000 Pro1 512 ROMs 2.zip

Kurzweil K1000 Pro2 512 ROMs 1.zip

Kurzweil K1000 Pro2 512 ROMs 2.zip

Kurzweil K1000 Pro3 512 ROMs 1.zip

Kurzweil K1000 Pro3 512 ROMs 2.zip

Kurzweil K2000 (v3.87J) OS Firmware ROMs.zip

Kurzweil K2000 Setup EPROM Firmware v1.3.zip

Kurzweil K2000 v3.87C (Calvin) OS Firmware ROMs.zip

Lexicon

Lexicon 224 and 224X Firmware.zip

Line6

Line6 Bass Pod EPROM Firmware v1.0.zip

Line6 Pod EPROM Firmware v2.3 (2142) (1meg EPROM).zip

Line6 Pod pro EPROM Firmware v1.2.zip

Linn

Linn 9000 roms 1.zip

Linn 9000 roms 2.zip

Linn 9000 Sound Roms.zip

Linn LM1 Sound Roms.zip

Miditemp

Miditemp MP Serie FirmwareUpdates.zip

MOTU

MOTU MTP AV USB EPROMs v2.0.zip

MOTU MTP AV USB EPROMs v2.01.zip

Oberheim

Oberheim DMX (debug Firmware).zip

Oberheim DMX DX Sound Roms.zip

Oberheim DPX 1 OS EPROM Firmware (v2.2).zip

Oberheim DSX (debug Firmware).zip

Oberheim Matrix 1000 EPROM Firmware (v1.13).zip

Oberheim Matrix 1000 EPROM Firmware (v1.14).zip

Oberheim Matrix 1000 EPROM Firmware (v1.16).zip

Oberheim Matrix 1000 EPROM Firmware (v1.20).zip

Oberheim Matrix 6 EPROM Firmware (v2.13).zip

Oberheim Matrix 6 EPROM Firmware (v2.15).zip

Oberheim Matrix 12 EPROM Firmware (v1.6).zip

Oberheim OB12 Firmware 1.5.2.zip

Oberheim OB-8 EPROM Firmware (B3).zip

Oberheim OB-8 EPROM Firmware (B5).zip

Oberheim OB-SX EPROMs.zip

Oberheim OB-X latest EPROM update.zip

Oberheim OB-Xa EPROMs RevC.zip

Oberheim OB-Xa EPROMs RevCA1.zip

Oberheim OB-Xa EPROMs RevG0 Numera MIDI.zip

Oberheim OB-Xa EPROMs RevGA0.zip

Peavey

Peavey Spectrum Synth EPROM Firmware (v1.0).zip

Peavey CEQ28 Firmware v1.10.zip

Rhodes

Rhodes Chroma Polaris EPROMs fw10 4x2764.zip

Rhodes Chroma Polaris EPROMs fw9 4x2764.zip

RMIF

RMIF TI 3 Firmware.zip

Rocktron

Rocktron Intellifex LDT Firmware v1.0 Jan 1995 eprom 27C256.zip

Roland

Roland D 10 EPROM Firmware v1.02.zip

Roland D 550 v1.02 EPROM Firmware.zip

Roland D 70 OS EPROM Firmware (v1.10).zip

Roland D 70 OS EPROM Firmware (v1.12).zip

Roland D 70 OS EPROM Firmware (v1.14).zip

Roland D 70 OS EPROM Firmware (v1.16).zip

Roland D 70 OS EPROM Firmware (v1.19).zip

Roland D110 (v1.06, v1.10 OS extra ROMs).zip

Roland GX 700 Firmware 1.10 27C2001 (2MB).zip

Roland Juno 106 EPROM Firmware (Voice and Assigner PCB).zip

Roland Jupiter 4 8048 012 Firmware (main board CPU).zip

Roland JX3P (v4) EPROM Firmware [8C93].zip

Roland MKS 80 EPROMs Rev 4.zip

Roland MT32 (various OS extra ROMs.zip

Roland R880 EPROMs.zip

Roland S50 Firmware.zip

Roland TR 505 Firmware.zip

Roland TR 707 (IC13, 27128) OS ROM Firmware.zip

Roland TR 707 sound ROMs.zip

Roland JX 10 Firmware.zip

Roland MKS 70 Firmware v1.06.zip

Roland S550 Firmware V2.0.0.zip

Roland S750 Firmware.zip

Sequential Circuits

Sequential Circuits Prophet VS EPROM Firmware v1.0.zip

Sequential Circuits Prophet VS EPROM Firmware v1.1.zip

Sequential Circuits Prophet 3000 EPROM Firmware.zip

Sequential Circuits Studio440 EPROM Firmware (LO & HI) v2.10.zip

Simmons

Simmons SDS9 4 0.zip

Simmons Sound ROMs.zip

Technics

Technics sx WSA1(R) v2 Firmware.zip

Tiracon

Tiracon 6V (4 x 2716)

Voyetra

Octave Voyetra8 rev3 JST ROMs.zip

Octave Voyetra8 rev4 CSR ROMs.zip

Yamaha

Yamaha A3000 EPROM Firmware v2.zip

Yamaha DX21 Firmware v1.4.zip

Yamaha DX21 Firmware v1.5.zip

Yamaha FS1R EPROM Firmware v1.1.zip

Yamaha FS1R EPROM Firmware v1.20.zip

Yamaha PTX8 EPROM Firmware.zip

Yamaha SY35 Firmware.zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.0).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.1).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.2).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.3).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.4).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.5).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware (v1.6).zip

Yamaha TX81Z EPROM Firmware Last Revision.zip

Yamaha TX81Z Firmware Changelog (1987 Service News).zip

Yamaha YS200 Firmware V1.0.zip